O projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo výzvy: 01

Název výzvy: Olomoucký kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.2

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název projektu: Podpora vzdělávání sportovních talentů

Zkrácený název projektu: Pohyb a moderní výuka

Název projektu anglicky: Support training of sports talents

Datum zahájení projektu: 01.03.2012

Datum ukončení projektu: 31.12.2013

Doba trvání projektu v měsících: 22

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 542 377,50 Kč

 

Stručný obsah projektu:

Gymnázium Jiřího Wolkera má čtyřletou zkušenost s prací s mimořádně nadanými žáky s pohybovým nadáním. Největším úskalím vzdělávání takto nadaných dětí je jejich fyzická nepřítomnost ve výuce některých předmětů z důvodu rozvíjení jejich pohybového nadání. Přitom však přítomnost učitele při výkladu učiva je při studiu nezastupitelná. Hrozí reálná neslučitelnost špičkové sportovní přípravy a vzdělávání ve věku 15 – 19 let. Cílem projektu je vytvoření systému vzdělávacích aktivit, který by akcentoval specifické potřeby takto nadaných žáků a úroveň technického vybavení žáků a škol. Tento systém bude vytvořen v úzké spolupráci s nadanými žáky a bude navržen tak, aby vyžadoval minimální náklady ze strany žáků i ze strany školy. V tomto systému bude zastoupeno i rozvíjení všestranných pohybových aktivit žáků s využitím výstupů projektu “Pohyb pro všechny - více motivace, žádný závod, žádná diskriminace”, který žadatel realizoval v letech 2008 – 2010.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření systému vzdělávacích aktivit, který by akcentoval specifické potřeby mimořádně nadaných žáků s pohybovým nadáním a úroveň technického vybavení žáků a škol. Dílčí cíle jsou následující.

1. Elektronická podpora výuky – tvorba systému a metodiky pro záznam a on-line přenos vyučovací hodiny.
2. Elektronická podpora výuky – použití Learning Management Systém (LMS) Moodle a Wiki modul LMS Moodle pro tvorbu obsahu samotnými žáky.
3. Zapojení žáků do rozvíjení pohybových aktivit – všestranné sportovní aktivity a zdravotní tělesná výchova.
4. Závěrečná jednodenní odborná konference, na které budou školám v Olomouckém kraji nabídnuty podklady, rady a zkušenosti nabyté v rámci realizace projektu. Všichni účastníci také obdrží metodiku pro záznam a on-line přenos vyučovací hodiny a metodiku pro rozvíjení pohybových aktivit žáků.